STATUT STOWARZYSZENIA
„Dzieci Bia?egostoku”
z siedzib? w Bia?ymstoku

Rozdzia? I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazw?: „Dzieci Bia?egostoku” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie dzia?a zgodnie z ustaw? – Prawo o stowarzyszeniach, Ustaw? o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie i pozosta?ymi przepisami prawa powszechnie obowi?zuj?cymi oraz zgodnie z niniejszym statutem.
3. Stowarzyszenie posiada osobowo?? prawn?.
4. Stowarzyszenie jest organizacj? po?ytku publicznego. Status organizacji po?ytku publicznego stowarzyszenie uzyska po dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze S?dowym, stosownie do obowi?zuj?cych przepisów prawa.

§ 2
1. Terenem dzia?ania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzib? Stowarzyszenia jest miasto Bia?ystok.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie mo?e prowadzi? dzia?alno?? tak?e na terenie innych pa?stw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawi?zane na czas nieograniczony.

§ 3

1. Stowarzyszenie opiera swoj? dzia?alno?? na pracy spo?ecznej cz?onków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swoich spraw mo?e zatrudnia? pracowników.
2. Stowarzyszenie mo?e ??czy? si? z innymi organizacjami w ramach zwi?zków stowarzysze?, oraz zawiera? ró?norodne porozumienia o wspó?dzia?aniu.

§ 4

1.Stowarzyszenie mo?e u?ywa? sztandaru i odznaki organizacyjnej, legitymacji cz?onkowskich oraz piecz?ci okr?g?ej i pod?u?nej z nazw? i adresem zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, zatwierdzonych przez Zarz?d.
2. Stowarzyszenie mo?e wydawa? biuletyn i inne materia?y reklamowe.

§ 5
1. Stowarzyszenie nie dzia?a w celu osi?gni?cia zysku.
2. Dochód stowarzyszenie s?u?y realizacji celów statutowych i nie mo?e by? przeznaczony do podzia?u mi?dzy jego cz?onków.
3. Dzia?alno?? stowarzyszenie obejmuj?ca dzia?alno?? po?ytku publicznego mo?e by? prowadzona jako dzia?alno?? nieodp?atna lub odp?atna.

Rozdzia? II
Cel i ?rodki dzia?ania
§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Promowanie pozytywnej postawy kibiców pi?ki no?nej w kraju i za granic?.
2. Anga?owanie kibiców i sympatyków dru?yny zawodników pi?ki no?nej prowadzonej przez „Jagielloni? – Bia?ystok” SSA w ?ycie sportowe, spo?eczne i kulturalne.
3. Poprawa ogólnego wizerunku kibiców dru?yny zawodników pi?ki no?nej prowadzonej przez „Jagielloni? – Bia?ystok” SSA
§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Podejmowanie dzia?a? promuj?cych kibiców pi?ki no?nej, w szczególno?ci kibiców dru?yny zawodników pi?ki no?nej prowadzonej przez „Jagielloni? – Bia?ystok” SSA w kraju i za granic? przy wspó?pracy z „Jagielloni? – Bia?ytsok” SSA, mediami oraz ?rodowiskami biznesowymi.
b)
c) Organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych.
d)
e) Kreowanie pozytywnego wizerunku kibiców i sympatyków dru?yny zawodników pi?ki no?nej prowadzonej przez „Jagielloni? – Bia?ystok” SSA
f)
g) Udzielanie pomocy i wsparcia osobom znajduj?cym si? z trudnej sytuacji ?yciowej, ucz?szczaj?cym do szkó?, uczestnicz?cym w kursach podnosz?cych kwalifikacje..
h) Organizowanie wypoczynku i rozrywki dla dzieci, m?odzie?y oraz doros?ych.
i) Kszta?towanie postaw aktywuj?cych dzieci, m?odzie? oraz doros?ych przez wykonywanie prac spo?ecznych.
j) Promocj? i organizacj? wolontariatu.
k) Opiek? nad osobami dotkni?tymi wszelkimi wypadkami losowymi (np.: alkoholizm, niepe?nosprawno??, przemoc w rodzinie).
l) Pomoc spo?eczn? rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ?yciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
m)
n) Promowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i zdrowego trybu ?ycia.
o) Upowszechnianie dost?pu do obiektów sportowych oraz dzia?anie na rzecz poprawy ich stanu technicznego.
p) Upowszechnianie wiedzy na temat historii sportu i kibiców sportowych w Polsce i na ?wiecie.
q) Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej oraz wsparcia moralnego kibicom i sympatykom dru?yny zawodników pi?ki no?nej prowadzonej przez „Jagielloni? – Bia?ystok” SSA oraz cz?onkom ich rodzin, znajduj?cym si? w trudnej sytuacji ?yciowej.
r)
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele ponadto poprzez:
1. organizowanie:
a) zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i krajoznawczych dla dzieci i m?odzie?y, w tym prowadzenie zaj?? sportowych ogólnorozwojowych oraz zatrudnianie trenerów ró?nych dyscyplin sportu,
b) wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na imprezy sportowe, przy zachowaniu przewidzianych prawem warunków dla tego rodzaju dzia?alno?ci,
c) konferencji, spotka? i seminariów po?wi?conych tematyce sportowej
d) akcji charytatywnych, których celem jest wspieranie kibiców znajduj?cych si? w trudnej sytuacji materialnej, w tym w szczególno?ci kibiców niepe?nosprawnych,
2. wspó?prac? z innymi organizacjami realizuj?cymi podobne cele statutowe,
3. wspó?prac? z podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie porz?dku i bezpiecze?stwa podczas zawodów sportowych z udzia?em i sympatyków dru?yny zawodników pi?ki no?nej prowadzonej przez „Jagielloni? – Bia?ystok” SSA.

4. Dopingowanie dru?yny zawodników pi?ki no?nej prowadzonej przez „Jagielloni? – Bia?ystok” SSA podczas imprez sportowych, z zachowaniem powszechnie akceptowanych postaw moralnych i kulturowych, zgodnie z wymogami wynikaj?cymi z przepisów powszechnie obowi?zuj?cego prawa, uchwa? lub zarz?dze? PZPN, FIFA i UEFA, w szczególno?ci w zakresie przepisów bezpiecze?stwa i przeciwpo?arowych.
5. zorganizowanie biura pomocy interwencyjnej dla kibiców ,
6. promowanie wolontariatu oraz zach?canie do honorowego krwiodawstwa,
7. podejmowanie akcji maj?cych na celu przeciwdzia?anie patologiom spo?ecznym (np.: alkoholizm, przemoc w rodzinie),
8. poszukiwanie sponsorów na remonty i przebudow? obiektów sportowych oraz na realizacj? innych celów statutowych,

Rozdzia? III
Cz?onkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowi?zki
§ 9
Cz?onkowie Stowarzyszenia dziel? si? na:
1. Cz?onków zwyczajnych.
2. Cz?onków wspieraj?cych.
3. Cz?onków honorowych.
§ 10

1. Przyj?cia w poczet cz?onków Stowarzyszenia oraz w poczet cz?onków wspieraj?cych dokonuje Zarz?d Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przyst?puj?cego, zawieraj?c? imi? i nazwisko (nazw?), dat? urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzib?), o?wiadczenie o przyst?pieniu oraz – gdy chodzi o cz?onków wspieraj?cych – zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
2. Cz?onkostwo powstaje z dniem podj?cia przez Zarz?d Stowarzyszenia uchwa?y o przyj?ciu. 3. O podj?ciu uchwa?y Zarz?d powiadamia zainteresowanych.
§ 11
1. Cz?onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo?e by? osoba fizyczna posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:
a) akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia,
b) z?o?y na r?ce Zarz?du deklaracj? cz?onkowsk? na pi?mie.
2. Ma?oletni poni?ej 16 roku ?ycia nie mog? by? przyjmowani do Stowarzyszenia. Ma?oletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy maj? ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych, mog? nale?e? do Stowarzyszenia i korzysta? z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym ?e w sk?adzie Zarz?du stowarzyszenia wi?kszo?? musz? stanowi? osoby o pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych.
§ 12
1. Cz?onkiem wspieraj?cym mo?e by? osoba prawna oraz osoba fizyczna deklaruj?ca pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególno?ci pomoc finansow?, je?eli z?o?y o?wiadczenie woli Zarz?dowi Stowarzyszenia.
3. Form? i rodzaj wspierania Stowarzyszenia cz?onkowie wspieraj?cy ustalaj? z Zarz?dem Stowarzyszenia.
4. Cz?onkowie wspieraj?cy maj? prawo uczestniczy? w pracach Stowarzyszenia i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz w Walnym Zebraniu Cz?onków Stowarzyszenia z g?osem doradczym.
5. Cz?onkowie wspieraj?cy op?acaj? sk?adk? cz?onkowsk? w zadeklarowanej przez siebie wysoko?ci.
§ 13
1. Osoba fizyczna, która wnios?a wybitny wk?ad w rozwój bia?ostockiego sportu, lub w szczególny sposób wnios?a zas?ugi dla Stowarzyszenia mo?e sta? si? cz?onkiem honorowym.
2. Nadanie godno?ci cz?onka honorowego nast?puje przez uchwa?? Walnego Zebrania na wniosek Zarz?du Stowarzyszenia.
3. Cz?onkowie honorowi maj? wszystkie prawa cz?onka zwyczajnego oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Cz?onkowie honorowi s? zwolnieni z op?acania sk?adek cz?onkowskich.
§ 14
1. Cz?onkowie Stowarzyszenia maj? prawo:
a) wyst?powa? z wnioskami we wszystkich sprawach dotycz?cych spraw Stowarzyszenia,
b) bra? udzia? w Walnym Zebraniu Cz?onków z g?osem stanowi?cym, a w przypadku cz?onków wspieraj?cych i honorowych z g?osem doradczym,
c) wybiera? i by? wybieranymi do w?adz Stowarzyszenia
d) korzysta? z urz?dze?, ?wiadcze? i pomocy Stowarzyszenia na zasadach okre?lonych przez Zarz?d
e) posiada? legitymacj? i odznak? Stowarzyszenia
2. Cz?onkowie Stowarzyszenia obowi?zani s?:
a) bra? czynny udzia? w pracach Stowarzyszenia
b) dba? o dobre imi? Stowarzyszenia
c) przestrzega? postanowie? statutu i uchwa? w?adz Stowarzyszenia,
d) regularnie op?aca? sk?adki cz?onkowskie
§ 15
1. Cz?onkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
a) pisemn? rezygnacj? z?o?on? na r?ce Zarz?du, po uprzednim uregulowaniu sk?adek cz?onkowskich i innych zobowi?za?,
b) ?mier? cz?onka oraz utrat? osobowo?ci prawnej przez osob? prawn?,
c) skre?lenia z listy cz?onków z powodu:
– niep?acenia sk?adek cz?onkowskich lub innych zobowi?za? przez okres przekraczaj?cy 3 miesi?ce
– niewype?nienia zobowi?za? wynikaj?cych z §14 pkt 2 statutu Stowarzyszenia
2. O utracie cz?onkostwa orzeka uchwa?? Zarz?d.
3. Od uchwa?y Zarz?du w sprawie, o której mowa w punkcie 2 litera c), cz?onek Stowarzyszenia mo?e odwo?a? si? do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia dor?czenia uchwa?y Uchwa?a Walnego Zebrania Stowarzyszenia jest ostateczna.
4. Postanowienia ust?pów poprzedzaj?cych stosuje si? odpowiednio do cz?onków wspieraj?cych.

Rozdzia? IV
W?adze Stowarzyszenia i ich funkcjonowanie
§ 16
W?adzami Stowarzyszenia s?:
1. Walne Zebranie.
2. Zarz?d Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Kadencja Zarz?du i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 1 rok,
2. Wybór Zarz?du i Komicji Rewizyjnej nast?puje w g?osowaniu jawnym lub tajnym, je?eli wnosi o to ¼ zgromadzonych cz?onków.
2. Walne Zebranie ustala liczb? cz?onków Zarz?du Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, stosownie do postanowie? § 22 ust. 2 i § 24 ust. 2 statutu.
3. Do w?adz Stowarzyszenia wchodzi ustalona w trybie § 16 pkt. 2 liczba osób, które otrzyma?y najwi?ksz? ilo?? g?osów.
4. W przypadku wakatu we w?adzach Stowarzyszenia z powodu wykluczenia, rezygnacji, itd. sk?ad osobowy tych w?adz zostaje uzupe?niony o tych kandydatów, którzy otrzymali nast?pn? w kolejno?ci liczb? g?osów podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia. W przypadku braku lub niewystarczaj?cej liczby kandydatów og?asza si? wybory uzupe?niaj?ce.
§ 18
1. Najwy?sz? w?adz? Stowarzyszenia jest Walne Zebranie
2.W Walnym Zebraniu bior? udzia? cz?onkowie zwyczajni (z g?osem stanowi?cym) oraz cz?onkowie wspieraj?cy, honorowi i zaproszeni go?cie (z g?osem doradczym).
3. Walne Zebranie obraduje wed?ug uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
§ 19

1. Walne Zebranie mo?e by? zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwo?ywane jest przez Zarz?d nie rzadziej ni? raz w roku. O terminie, miejscu i porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarz?d zawiadamia na pi?mie wszystkich cz?onków, co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwo?ywane jest przez Zarz?d
– z w?asnej inicjatywy,
– na wniosek Komisji Rewizyjnej
– na wniosek co najmniej ¼ liczby cz?onków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa si? nie pó?niej ni? w ci?gu 14 dni od podj?cia uchwa?y przez Zarz?d lub od z?o?enia wniosku i obraduje wy??cznie nad sprawami, dla których zosta?o zwo?ane.

§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zebrania nale?y:
a) okre?lanie g?ównych kierunków dzia?ania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda? Zarz?du i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie odwo?a? od uchwa? Zarz?du, wniesionych przez cz?onków Stowarzyszenia,
d) wybór i odwo?anie cz?onków Zarz?du i Komisji Rewizyjnej,
e) udzielenie absolutorium Zarz?dowi Stowarzyszenia za okres obj?ty sprawozdaniem,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) uchwalanie bud?etu,
h) podejmowanie uchwa? w sprawie rozporz?dzania maj?tkiem Stowarzyszenia i zaci?gania zobowi?za?,
i) podj?cie uchwa?y o rozwi?zaniu Stowarzyszenia,
j) podejmowanie uchwa? w innych sprawach niezastrze?onych do kompetencji innych w?adz Stowarzyszenia.
2. Odwo?anie cz?onków Zarz?du i Komisji Rewizyjnej oraz rozwi?zanie Stowarzyszenia nast?puje wi?kszo?ci? kwalifikowan? dwóch trzecich g?osów przy obecno?ci, co najmniej po?owy cz?onków Stowarzyszenia uprawnionych do g?osowania.

§ 21

1. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwa?:
a) w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej po?owa cz?onków
b) w drugim terminie – bez wzgl?du na liczb? obecnych cz?onków.
2. Uchwa?y Walnego Zebrania zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci, co najmniej po?owy cz?onków, w g?osowaniu jawnym lub tajnym, je?eli wnosi o to ¼ zgromadzonych cz?onków.
4. Uchwa?y o zmianie statutu lub rozwi?zaniu Stowarzyszenia zapadaj? wi?kszo?ci? 2/3 cz?onków, przy obecno?ci, co najmniej po?owy cz?onków.

§ 22

1. Zarz?d Stowarzyszenia kieruje ca?okszta?tem dzia?alno?ci Stowarzyszenia zgodnie z uchwa?ami Walnego Zebrania , przed którym ponosi odpowiedzialno??.
2. Zarz?d sk?ada si? z 3 do 5 cz?onków, w tym z Prezesa, Wiceprezesa i skarbnika, przy czym wyboru na poszczególne funkcje dokonuje Walne Zebranie.
3. Pracami Zarz?du kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecno?ci Wiceprezes.
4. Zarz?d zbiera si? w ustalonych przez siebie terminach, jednak nie rzadziej jak raz na kwarta?. Posiedzenia Zarz?du zwo?uje Prezes.
5. Uchwa?y Zarz?du zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, przy obecno?ci, co najmniej po?owy cz?onków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 23

1. Do kompetencji Zarz?du nale?y:
a) kierowanie dzia?alno?ci? Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn?trz i dzia?anie w jego imieniu,
c) wykonywanie uchwa? Walnego Zebrania,
d) zwo?ywanie Walnego Zebrania ,
e) uchwalanie wysoko?ci sk?adek cz?onkowskich,
f) przyjmowanie i skre?lanie cz?onków oraz prowadzenie dokumentacji cz?onkowskiej,
g) dysponowanie maj?tkiem Stowarzyszenia,
h) poszukiwanie nowych sposobów i form realizacji celów Stowarzyszenia,
i) okre?lenie szczegó?owych kierunków dzia?ania Stowarzyszenia,
j) sporz?dzanie oraz og?aszanie merytorycznego i finansowego sprawozdania z dzia?alno?ci Stowarzyszenia,
k) zatrudnianie pracowników.
2. Do sk?adania o?wiadcze? woli w zakresie praw i obowi?zków Stowarzyszenia uprawnieni s? Prezes wraz z jednym z cz?onków zarz?du. W sprawach dotycz?cych zobowi?za? maj?tkowych wymagana jest zgoda Prezesa i Skarbnika.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewn?trznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna sk?ada si? z 3 do 5 cz?onków; i z po?ród swego grona wybiera Przewodnicz?cego oraz Wiceprzewodnicz?cego.
3. Zasady zwo?ywania posiedze? Komisji oraz sposób wykonywania przez ni? czynno?ci kontrolnych okre?la regulamin uchwalony przez Komisj? Rewizyjn?.
4. Uchwa?y Komisji s? podejmowane zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, przy obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków.
3. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej maj? prawo uczestniczenia w zebraniach Zarz?du z g?osem doradczym.
4. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog? by?:
a) cz?onkami Zarz?du Stowarzyszenia ani pozostawa? z nimi w stosunku pokrewie?stwa, powinowactwa lub podleg?o?ci z tytu?u zatrudnienia,
b) skazani prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo z winy umy?lnej.

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale?y:
1. kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia ,
2. kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwa? Walnego Zebrania przez Zarz?d,
3. sk?adanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarz?du Stowarzyszenia, lub o nieudzielenie,
4. wnioskowanie o zwo?anie Walnego Zebrania Cz?onków oraz zebrania Zarz?du Stowarzyszenia,
5. wyst?powanie z wnioskiem o rozwi?zanie Stowarzyszenia,
6. ??danie od cz?onków Zarz?du z?o?enia pisemnych lub ustnych wyja?nie?.
7. sk?adanie sprawozda? z kontroli na Walnym Zebraniu.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna, w celu wykonania swych zada? kontrolnych jest uprawniona ponadto do:
a) ??dania od Zarz?du przedstawienia wszelkich dokumentów dotycz?cych dzia?alno?ci Stowarzyszenia,
b) ??dania od cz?onków Zarz?du z?o?enia pisemnych lub ustnych wyja?nie?.

Rozdzia? V
Maj?tek i fundusze

§ 28

1. Maj?tek Stowarzyszenia powstaje ze:
a) sk?adek cz?onkowskich,
b) zapisów,
b) darowizn i spadków,
c) subwencji, dotacji,
d) ofiarno?ci publicznej,
e) dochodów z w?asnej dzia?alno?ci.
2. Maj?tek Stowarzyszenia mo?e by? przeznaczony wy??cznie na realizacj? celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Funduszami i maj?tkiem Stowarzyszenia zarz?dza Zarz?d, przy czym zabronione jest:
a) udzielanie po?yczek lub zabezpieczania zobowi?za? maj?tkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostaj? w zwi?zku ma??e?skim albo w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s? zwi?zani z tytu?u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie maj?tku Stowarzyszenia na rzecz jego cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich, w szczególno?ci, je?eli przekazanie to nast?puje bezp?atnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie maj?tku na rzecz cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich, chyba ?e to wykorzystanie bezpo?rednio wynika ze statutowego celu organizacji.
d) dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub us?ug od podmiotów, w których uczestnicz? cz?onkowie Stowarzyszenia, cz?onkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdzia? VI
Zmiany w statucie

§ 29

Uchwa?? w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie wi?kszo?ci? 2/3 cz?onków, przy obecno?ci, co najmniej po?owy cz?onków.

Rozdzia? VII
Rozwi?zanie Stowarzyszenia

§ 30

1. Uchwa?? w sprawie rozwi?zania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie wi?kszo?ci? 2/3 cz?onków, przy obecno?ci, co najmniej po?owy cz?onków.

2. W przypadku rozwi?zania Stowarzyszenia, maj?tek Stowarzyszenia mo?e by? przekazany wy??cznie na cel okre?lony w statucie Stowarzyszenia. Cel ten powinna okre?li? uchwa?a o rozwi?zaniu, o której mowa w ust. 1.

Postanowienia ko?cowe

§ 31

1. Zawiadomienia, o?wiadczenia i komunikaty kierowane do cz?onków Stowarzyszenia b?d? przekazane za po?rednictwem poczty albo poczt? elektroniczn? oraz przez umieszczenie ich na oficjalnej stronie Stowarzyszenia.
2. W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie maj? przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i innych powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa.

Reklamy

Kategorie

Partnerzy


Archiwa

Reklamy

%d blogerów lubi to: